Curs 2021/2022 Q2

Sistemes Operatius (SO) és una assignatura del pla d’estudis de Grau en Informàtica de la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB), a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

PROFESSORS

Aquest curs, per defecte i com a part de les mesures per a fer front a la pandèmia, totes les consultes es faran de manera telemàtica. Contacteu prèviament per e-mail amb el professor per a concertar una consulta i us indicarà l’eina que utilitzareu per a les consultes. Totes les adreces d’e-mail acaben amb @upc.edu.

 • Yolanda Becerra (coordinadora, email: yolanda.becerra ).

 • Amador Millán (amador.millan).

 • Carlos García (carlos.garcia.calatrava).

 • Enric Morancho (enric.morancho).

 • Julita Corbalán (julita.corbalan).

 • Pere Barlet (pere.barlet).

 • Xavier Verdú (javier.verdu).

ASSIGNACIÓ PROFESSORS A GRUPS

 • Grup 10:

  • Teoria: Xavier Verdú

  • Laboratoris: 11-Enric Morancho, 12-Carlos García, 13-Yolanda Becerra/Julita Corbalán

 • Grup 40:

  • Teoria: Xavier Verdú

  • Laboratoris: 41-Xavier Verdú, 42-Amador Millán, 43-Pere Barlet

DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA

Aquesta assignatura pretén donar a l’alumne una visió general dels Sistemes Operatius tant des d’un punt de vista de usuari, com de dissenyador de sistemes com de Administrador. Es presenten els conceptes i serveis bàsics associats a la gestió d’un sistema i s’explica com implementa internament el sistema la gestió dels recursos i com s’ofereix la funcionalitat necessària per obtenir la transparència i la eficiència objectius del sistema. SO està ubicada al tercer quadrimestre del grau i és una assignatura obligatòria de 6 crèdits ECTS. Això vol dir que té una càrrega per l’alumne de 150 hores.

METODOLOGIA DOCENT

L’assignatura tindrà principalment dos tipus de classe: teoria i laboratoris.

Classes de teoria

Les classes de teoria seran per explicar conceptes principalment genèrics o aplicats al cas particular de Linux. Aquestes classes es faran amb el suport de transparències i/o pissarra. L’assignatura es bassa en avaluació continuada, per tant l’alumne haurà de treballar setmanalment els conceptes explicats a classe de teoria abans d’anar al laboratori. Les classes de laboratori seran setmanals i inclouran un treball previ a realitzar per l’alumne abans de classe i uns exercicis per fer a classe.

Classes de laboratori

La dinàmica dels laboratoris serà la següent:

 • Les sessions de laboratori es fan en grups de dos persones. Cada sessió consisteix en uns petits exercicis per aprendre a utilitzar comandes i crides a sistema. Es divideix en dos parts:

  • El treball previ de la sessió s’entrega a través del racó i l’entrega es tanca a l’inici de la classe de la sessió.

  • La feina de la sessió es fa amb el suport del professor i també s’entrega a través del racó. L’entrega es tanca uns minuts abans de finalitzar la classe de la sessió. Com a feina personal, l’alumne haurà de terminar les sessions (en cas de no fer-ho al laboratori), aclarar dubtes en hores de consulta (en cas de no entendre completament la sessió) i fer algun exercici més complex (per exemple de la col.lecció de problemes o d’exàmens de laboratori de cursos anteriors).

 • Al final de cada sessió (excepte las dos primeres sessions) cada estudiant resol de manera individual un cuestionari sobre els conceptes aplicats a la sessió

 • És obligatori entregar com a mínim el 80% de les sessions de laboratori per poder ser avaluat per avaluació continua (7 de les 9 sessions)

Dos de les classes de laboratori estan reservades per a resoldre uns exercicis que simulen un examen de laboratori però de durada més reduïda. Aquests simulacres d’examen es resolen de manera individual.

Normativa de còpies: Si es detecta que qualsevol dels codis entregats es una còpia (feina prèvia de les sessions, sessions, simulacres d'exàmens o parcial), l'estudiant tindrà un 0 de la component d'avaluació continuada.

Pla de contingència (COVID-19)

Les classes de SO, teoria i laboratori, estan planificades per a ser 100% presencials si les autoritats competents ho permenten. Aquest curs comencem SO amb totes les classes presencials. Si la situaciaó sanitària ho aconsella, les sessions de laboratori poden passar a fer-se en aules de teoria i, llavors, serà necessari que cada estudiant disposi del seu propi portàtil. Podeu consultar a l’apartat Addenda de la Guia docent, el pla de contingència de l’assignatura per fer front als diferents escenaris que pugui provocar la pandèmia (https://www.fib.upc.edu/ca/estudis/graus/grau-en-enginyeria-informatica/pla-destudis/assignatures/SO)

PLANIFICACIÓ

 • Planificació grup 10

 • Planificació grup 40

 • El parcial de laboratori es farà fora d’hores de classe. Recordeu que teniu la llista de TOTS els parcials que es fan fora d’hores de classe a la web de la FIB al següent enllaç LLISTA EXAMENS . És responsabilitat vostra detectar qualsevol solapament entre assignatures.

 • El parcial de teoria es farà a hores de classe.

 • Les sessions marcades com PROB_T2 i PROB_T4 són sessions de problemes. Se us donaran els enunciats prèviament. Es faran a teoria o laboratori segons estiguin marcades.

 • Les sessions marcades com COMPROC són sessions de simulacre d’examen de laboratori. Per a aquestes sessions no cal entregar feina prèvia.

COMPETÈNCIES TÈCNIQUES

Consulteu la guia docent de la FIB. GUIA DOCENT

Objectius

Consulteu la guia docent de la FIB. GUIA DOCENT

MÈTODE D’AVALUACIÓ

L’assignatura té dues notes: la nota de la competència transversal y la nota tècnica. La nota de la Competència transversal s’explica al següent apartat. La nota de la competència tècnica es calcula amb la següent fòrmula:

Nota final = max (0,4 * EC + 0,6 * EF, EF)

La component EC es basa en els parcials tant de teoria (CT) com de laboratori (CL), i en una nota de seguiment de laboratori (SL). La fórmula per a calcular la component EC és la següent:

EC = 0,5 * CT + 0,35 * CL + 0,15 * SL

 • CT: nota del parcial de teoria que avaluarà el contingut dels temes 1 i 2. Es un examen que es fa en hores de classes i no es permet consultar cap tipus de material.

 • CL: nota del parcial de laboratori que avaluarà el contingut de les sessions 1,2,3 i 4 de laboratori. Es un examen que es farà fora d’hores de classe. Només es podran consultar les pàgines del man instal.lades als ordinadors del laboratori.

 • SL: nota de seguiment de laboratori es basa en els qüestionaris individuals resolts al final de les sessions (10% de la component EC) i els simulacres d’examen (5% de la component EC).

Per a poder tenir aquesta component és obligatori haver entregat el 80% de les sessions de laboratori (7 de les 9 sessions). Es permetrá fer l’entrega sense assistir a classe de laboratori, tot i que l’assistència es molt recomenable. El qüestionari del final de cada sessió només el podrà fer els estudiants que facin la sessió presencialment. Si un estudiant no compleix amb el mínim de sessions necessàries, la seva nota es calcularà tenint en compte només la nota de l’examen final.

Normativa de còpies: Si es detecta que qualsevol dels codis entregats a classes de laboratori es una còpia (feina prèvia de les sessions, sessions o simulacres d'exàmens), l'estudiant tindrà un 0 de la component d'avaluació continuada

La component EF ve donada per l’examen final de l’assignatura i està formada per dues parts: teoria (T) i laboratori (L). La fòrmula és la següent:

EF = 0,5 * T + 0,5 * L

A l’examen final s’avaluarà el contingut de tot el curs. No es permetrà consultar cap tipus de material excepte les pàgines del man en el cas de la part de laboratori

COMPETÈNCIA TRANSVERSAL

La nota de la competència transversal es una factor qualitatiu entre A (la competència s’ha superat amb un nivell excel•lent) i D (la competència no s’ha superat). En el cas de SO, tenim assignada la competència d’Actitud apropiada davant el treball , nivell 1. Això vol dir : Conèixer l’àmbit professional de l’enginyeria en informàtica. Capacitat d’integració personal en l’entorn de treball. Ser conscient de les implicacions en la qualitat del treball. Actitud proactiva davant el treball. A la guia docent teniu el detall. Com a resum podem dir que:

Que heu de fer?

 • Als laboratoris

  • Arribar puntuals

  • Preparar les sessions (treball previ)

  • Fer les sessions a classe (completes=2 hores)

  • Oferir una certa qualitat de feina als labs. Avisant amb temps suficient d’antelació, us podríem demanar un treball específic (voluntari)

 • A classe de teoria: Estar atent i comportar-se correctament

Com s’avalua?

 • Principalment per la feina feta als labs., treball previ, etc.

 • Entregues que us anirem demanant al llarg del curs:

 • Problemes resolts (els que farem a les sessions de problemes)

DOCUMENTACIÓ

Documentació Laboratori

 • Document amb l’enunciat de les sessions de laboratori: CAST, ENG.

 • Codigos para las sesiones del laboratorio: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9.

Resums de suport

Videos d’exemples

 • Exemple de creació de N processos: presentació , video.

 • Comunicació bàsica de processos emparentats amb pipes sense nom: presentació, video.

 • Accés a fitxers de dades: sequencial i directe (lseek): video.

 • Exemple de relació de crides a sistema i accessos a disc: video.