Administració de Sistemes Operatius - GRAU


Administració de Sistemes Operatius (ASO) - GRAU

Presentació / Presentation

Benvinguts a la pàgina de l'assignatura Administració de Sistemes Operatius. Aquesta pàgina conté informació relacionada amb el curs i anirà sent actualitzada a mesura que hi hagi novetats.

ASO (Administració de Sistemes Operatius) és una assignatura del Departament d'Arquitectura de Computadors (DAC) dins del plà d'estudis de la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). A les pàgines de la FIB hi podreu trobar la Informació Acadèmica sobre l'assignatura ASO.

Welcome! to the website of ASO (Operating Systems Administration). This webpage contains updated information on your course, and we may upgrade it further during the semester.

Matrícula de l'assignatura / Enrolling into ASO

Actualment l'assignatura ASO-GRAU es deriva de la mateixa assignatura pròpia de l'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes, i forma part de les assignatures obligat˛ries de la especialitat de Tecnologies de la Informació, també es pot cursar dins del Master CANS i el Màster en Tecnologies de la Informació s'imparteix un grup en anglès.

Currently ASO-GRAU is only available in Catalan and Spanish, for the English courses you can visit the engineering course.

Planificació / Scheduling

Mètode d'avaluació

L'avaluació de l'assignatura es divideix en dos parts: teoria (NT) i laboratori (NL). El pes de cada part es del 50%. Es a dir:

Nota ASO = 0,4 NT + 0,5 NL + 0,1 NS

La teoria s'evalua mitjançant tres proves parcials (NPs) i un examen final (NF). Els continguts de les proves parcials son acumulatius (es a dir entra sempre tota la matèria fins a aquell moment). L'última prova parcial val el doble que les dues primeres. Es a dir:

NPs = 0,25 NP1 + 0,25 NP2 + 0,5 NP3

L'examen final és opcional per aquells estudiants que tinguin 5 o més de nota de parcials. Pels estudiants obligats a fer l'examen final o els que es presentin voluntariament la nota de teoria es calcula de la següent manera:

NT = Max(NPs, NF)
Per la resta NT serà igual a NPs.

Els laboratoris semanals són d'assistència opcionals. Hi ha un únic examen al final del quadrimestre que donarà la nota de laboratori.

Nomè s'avaluarà l'assignatura amb un No Presentat (NP) a aquells estudiants que no hagin realitzat CAP acte d'avaluació excepte en casos excepcionals.

En respecte a les activitats de seguiment, durant el quadrimestre el professor anirÓ demanant treballs de curta durada als estudiants que conformaran la Nota de Seguiment.

Opcionalment, sempre que els professors ho considerin escaient i hagi temps, es pot preparar una presentació sobre un tema relacionat amb l'assignatura per fer a classe que es valorarà amb fins a mig punt extra sobre la nota final. Aquesta opció s'ha de demanar al inici de curs i en cap cas al final.

Professors de l'assignatura

Documentació de l'assignatura / Documentation

Transparències / Slides

Pràctiques de laboratori

Material complementari

Presentacions de quadrimestres anteriors

Altres

Modificat el 6 de setembre de 2011

Creative Commons License
Aquesta pàgina té una llicència Creative Commons.