Estructura de Computadors

Quadrimestre de Tardor  -  Curs 2022-2023

Professors de l'assignatura

Totes les adreces incompletes d'e-mail que apareixen entre parèntesis acaben amb @ac.upc.edu. Els professors no garanteixen estar als despatxos a hores de consultes a no ser que demaneu cita prèvia


 Grups


Mètode d'avaluació


Bibliografia

Llibre recomanat, en versions anglesa i castellana:

Aquest llibre cobreix la major part dels temes que s'explicaran a teoria, com es pot veure a la taula de correspondències més avall. L’edició anglesa més recent és la 5ª, mentre que la castellana és la 4ª. Actualment hi ha diversos exemplars de la 4ª edició disponibles a la Biblioteca Gabriel Ferrater tant de la versió anglesa com la castellana. Per al propòsit d’aquesta assignatura són recomanables tant la quarta com la cinquena edició indistintament, però no aconsellem usar edicions anteriors, ja que difereixen bastant, tant en continguts com en organització.

 Correspondència entre temes d'EC  i apartats del llibre:

Tema Apartats del llibre
1.- Introducció 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8
2.- Assemblador i tipus de dades bàsics 2.20, 2.2, 2.3, 2.10, 2.4, 2.9, 2.5 (punters i vectors no estan explicats)
3.- Traducció de programes 2.6, 2.7, 2.8, 2.12, 2.13.
4.- Matrius No està explicat, sols un exemple en 2.14. Consulteu els apunts
5.- Aritmètica d'enters i coma flotant 3.2, 3.3., 3.4, 3.5, 3.6
6.- Memòria cache 5.1, 5.2, 5.3
7.- Memòria virtual 5.4
8.- Excepcions i interrupcions No està explicat, sols conceptes disseminats en 4.9, 5.4, 6.6, B7, B.8, B9. Consulteu els apunts

Manuals i Apunts

(Consulteu la contrassenya al Racó per descarregar els documents)

 El següent document conté el repertori d'instruccions MIPS i macros definides al simulador MARS que estudiarem en EC. Les instruccions i macros que no hi apareixin no seran acceptades en els exàmens i exercicis de l'assignatura.

El següent document conté els apunts del Tema 1.

El següent document conté els apunts del Tema 2.

El següent document conté els apunts del Tema 3.

El següent document conté els apunts del tema 4.

El següent document conté els apunts del tema 5.

El següent document conté els apunts del tema 6 (versió provisional).

El següent document explica el model de temps d'accés a la memòria cache que establirem com a model bàsic en la resolució d'exercicis i problemes del Tema 6.

El següent document conté els apunts del tema 7.

El següent document conté uns apunts del Tema 8. S'hi reuneixen conceptes que apareixen dispersos al llarg de diverses seccions del llibre.


Problemes i Exàmens

(Consulteu la contrassenya al Racó per descarregar els documents)

Col·lecció de problemes

Solucionari. Conté la solució d'un subconjunt dels exercicis de la col.lecció de problemes.

Exàmens de cursos anteriors


Pràctiques de Laboratori

(Consulteu la contrassenya al Racó per descarregar els fitxers)

Quadern de Laboratori i fitxers-plantilla per a les sessions de laboratori

Calendari de sessions, per subgrups. Horaris i aules.

Avaluació: La nota de les pràctiques de laboratori suposa un 20% de la nota final, i consta de l'Examen de Laboratori (EL=85%) i de l'Avaluació Continuada (AC=15%). L'avaluació continuada té en compte les activitats realitzades en les 5 sessions (excepte la sessió 0, que no és avaluable), i té dues components: l'Estudi Previ i la nota de les Sessions.Simulador: Les pràctiques es realitzaran amb el simulador MARS, que es troba instal·lat als laboratoris docents


 Treball sobre "Sostenibilitat i Compromís Social"

En els estudis de Grau de la Facultat d'Informàtica els estudiants han d'adquirir una sèrie de competències importants però de caràcter no específicament tècnic, i que s'imparteixen de forma transversal al llarg de diverses assignatures. L'avaluació d'una competència transversal dóna com a resultat una nota A, B, C o D sobre aquesta competència en l'expedient de l'alumne. En concret, la competència "Sostenibilitat i Compromís Social" s'estudia en un grup d'assignatures, la primera de les quals és EC. En EC, la competència "Sostenibilitat i Compromís Social" s'estudia i avalua per mitjà d'un treball escrit, que es realitza en grups de 3 alumnes, i que s'haurà de cenyir a les següents pautes i dates d'inscripció i lliurament


Última modificació: 31 d'agost de 2022