Xarxes de Computadors, grau en enginyeria informàtica
XC-GRAU Quadrimestre de Primavera de 2017
English

Professors Temari Avaluació Pràctiques Documentació Transparències Horaris PàginaFIB


Dates importants


Professors

ProfessorIdiomaGrupDespatxHores de consulta
Llorenç Cerdà (coordinador)
català T30 (anglès), L11 C6-213 dilluns 10-12h, dimarts 10-12h, dijous 10-12h. Acordar abans per email
Jordi Domingo
català T20, L44 D6-209 dimarts, dimecres i dijous, de 10 a 12. Acordar abans per email
Leandro Navarro
castellà T40, L23 D6-105 Acordar l'hora amb el professor per mail
Jaime Delgado
castellà T10 D6-215 Acordar l'hora amb el professor per mail
Davide Careglio
castellà L41, L42, L43 D6-103 Els teniu aquí
Pere Barlet
català L12, L13, L21, L22 D6-204 Acordar l'hora amb el professor per mail
Luc Jaulmes
anglès L31 (anglès), L32 (anglès)   Acordar l'hora amb el professor per mail

Temari

  1. Introducció (inclòs en el primer control, C1)
  2. IP (inclòs en el primer control, C1)
  3. TCP (inclòs en el segon control, C2)
  4. LANs (inclòs en el segon control, C2)
  5. Aplicacions en Xarxa (inclòs en el tercer control, C3)
Veure les transparències per un tenir un índex detallat del contingut de l'assignatura.

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura tindrà dues components: laboratori (25%) i teoria (75%). És a dir:

NF = 0.25 * NL + 0.75 * NT

On:
NF = Nota final
NL = Nota de Laboratori.
NT = nota de teoria

La nota de laboratori (NL) es calcularà a partir de la mitjana obtinguda en les pràctiques (25%) i la nota de l'examen final de laboratori (75%). Les pràctiques de laboratori presencials s'avaluaran amb un minicontrol que es farà al final de cada sessió de pràctiques. Les pràctiques no presencials s'avaluaran amb un examen a final de curs. Per poder fer els minicontrols en cada sessió presencial, cal entregar un informe previ a l'inici de la sessió. Si no s'entrega no es pot fer el minicontrol, i la nota d'aquest serà 0.

La nota de teoria (NT) es pot obtenir mitjançant l'avaluació contínua (NC) o mitjançant l'examen final (EF), i es calcularà com NT = max(NC, EF). L'avaluació contínua consisteix en la realització de 3 controls amb un pes del 40% (primer control, C1), 35% (segon control, C2) i 25% (tercer control, C3). És a dir: NC = 0.4 * C1 + 0.35 * C2 + 0.25 * C3. Si un alumne té una nota NF major o igual a 5, però vol fer l'examen final per pujar nota, aleshores ho ha de comunicar al coordinador de l'assignatura i serà NT = max(NC, EF).

Incentiu a l'estudi:

Es pujarà fins a 1 punt la nota final (NF) als alumnes que compleixin les següents condicions: Si es compleixen aquestes condicions, es pujarà la part proporcional per cada problema lliurat.

Pràctiques de laboratori

Sessió Contingut
s1 Configuració d'interfícies, routing estátic i taules d'encaminament (LINUX)
s2 Configuració d'interfícies, routing estátic i taules d'encaminament en routers CISCO (IOS)
s3 Routing dinàmic: RIPv1,v2 (IOS)
s4 Filtrat: Llistes d'Accés i NAT (IOS)
s5 TCP
s6 Switches Ethernet (IOS)
s7 DNS
s8 Examen final de Laboratori

Dies de pràctiques

Grup/Sessió/Día s1s2s3s4s5s6s7s8
L32 (dilluns) 06/03/2017 13/03/2017 20/03/2017 27/03/2017 08/05/2017 15/05/2017 22/05/2017 29/05/2017
L22, L31, L44 (dimarts) 07/03/2017 14/03/2017 21/03/2017 28/03/2017 09/05/2017 16/05/2017 23/05/2017 30/05/2017
L13, L23 (dijous) 09/03/2017 16/03/2017 23/03/2017 30/03/2017 04/05/2017 11/05/2017 25/05/2017 01/06/2017
L11, L12, L21, L41, L42, L43 (divendres) 10/03/2017
L42,L43: 17/03/2017
17/03/2017
L42,L43: 24/03/2017
24/03/2017
L42,L43: 31/03/2017
31/03/2017
L42,L43: 7/04/2017
28/04/2017
L41,L42,L43: 21/4/2017
12/05/2017 26/05/2017 02/06/2017

Informació important sobre les sessions de laboratori

Guardar la nota del laboratori:

Tot i que és recomanable repetir el laboratori si es suspèn l'assignatura, es pot sol·licitar guardar la nota si es compleixen les següents condicions: Per a guardar la nota s'ha d'enviar un mail al coordinador durant la primera setmana de classe. Si es sol·licita guardar la nota, no cal tornar a fer les pàrctiques i la nota serà l'obtinguda el curs passat.

Pràctiques no presencials:


Documentació

Transparències

Veure les transparències per tenir un índex detallat del contingut de l'assignatura.
  1. Introducció (inclòs en el primer control, C1)
  2. IP (inclòs en el primer control, C1)
  3. TCP (inclòs en el segon control, C2)
  4. LANs (inclòs en el segon control, C2)
  5. Aplicacions en Xarxa (inclòs en el tercer control, C3)

Controls i Exàmens de cursos passats: Els teniu en el racó.

Quadern de Problemes: es publicarà en el racó.

XML

Sockets

Links d'interés:

Bibliografia

Sobre TCP/IP