GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA

SISTEMES OPERATIUS (SO)

Curs 2018/2019 Q1


PROFESSORS

Per consultes sempre confirmeu prèviament per e-mail. Totes les adreces d'e-mail acaben amb @ac.upc.edu . En tots els cassos, per anar a consultes enviar prèviament un e-mail.


ASSIGNACIÓ PROFESSORS A GRUPS


DESCRIPCIÓ DE L'ASSIGNATURA

Aquesta assignatura pretén donar a l'alumne una visió general dels Sistemes Operatius tant des d'un punt de vista de usuari, com de dissenyador de sistemes com de Administrador. Es presenten els conceptes i serveis bàsics associats a la gestió d'un sistema i s'explica com implementa internament el sistema la gestió dels recursos i com s'ofereix la funcionalitat necessària per obtenir la transparència i la eficiència objectius del sistema. SO està ubicada al tercer quadrimestre del grau i és una assignatura obligatòria de 6 crèdits ECTS. Això vol dir que té una càrrega per l'alumne de 150 hores.


METODOLOGIA DOCENT

L'assignatura tindrà principalment dos tipus de classe: teoria i laboratoris. Les classes de teoria seran per explicar conceptes principalment genèrics o aplicats al cas particular de Linux. Aquestes classes es faran amb el suport de transparències i(o pissarra. L’assignatura es bassa en avaluació continuada, per tant l’alumne haurà de treballar setmanalment els conceptes explicats a classe de teoria abans d’anar al laboratori. Les classes de laboratori seran setmanals i inclouran un treball previ a realitzar per l'alumne i uns exercicis per fer a classe de forma individual. La dinàmica dels laboratoris serà la següent:


PLANIFICACIÓ


COMPETÈNCIES TÈCNIQUES

Consulteu la guia docent de la FIB. GUIA DOCENT

Objectius

Consulteu la guia docent de la FIB. GUIA DOCENT

MÈTODE D'AVALUACIÓ

L'assignatura té dues notes: la nota de la competència transversal y la nota tècnica. La nota de la Competència transversal s'explica al següent apartat. L'assignatura contempla dues vies d'avaluació: avaluació continuada i no continuada. La nota de l’assignatura és el màxim de les dues. L’avaluació no continuada és només per aquells alumnes que no hagin aprovat (o no hagin fet) l’avaluació continuada.

Nota Competència Tècnica SO = Màxim(Nota avaluació continuada, Nota avaluació no continuada)

Nota avaluació continuada: 50% TEORIA + 50% LABORATORI

És obligatori assistir com a mínim al 80% de les sessions de laboratori, sinó, no es podrà optar a l’avaluació continua.

Nota avaluació no continuada: 50% TEORIA + 50% LABORATORI


COMPETÈNCIA TRANSVERSAL

La nota de la competència transversal es una factor qualitatiu entre A( la competència s'ha superat amb un nivell excel•lent) i D (la competència no s'ha superat). En el cas de SO, tenim assignada la competència d'Actitud apropiada davant el treball , nivell 1. Això vol dir : Conèixer l’àmbit professional de l’enginyeria en informàtica. Capacitat d’integració personal en l’entorn de treball. Ser conscient de les implicacions en la qualitat del treball. Actitud proactiva davant el treball. A la guia docent teniu el detall. Com a resum podem dir que:

Que heu de fer?

Com s’avalua?

DOCUMENTACIÓ

Documentació Teoria

Documentació Laboratori

Col.lecció de problemes

Resums de suport

Videos d'exemples

Exàmens