Xarxes de Computadors, grau en enginyeria informàtica
XC-GRAU Quadrimestre de Primavera de 2019
English

Professors Temari Avaluació Pràctiques Documentació Transparències Horaris PàginaFIB


Dates importants


Professors

ProfessorIdiomaGrupDespatxHores de consulta
Llorenç Cerdà (coordinador)
català T20, L12 (anglès), L22, L23 C6-213 Acordar l'hora amb el professor per mail
Jordi Domingo
català T10 (anglès) D6-209 Acordar l'hora amb el professor per mail
Leandro Navarro
castellà T30, L11 (anglès), L14 (anglès) D6-105 Acordar l'hora amb el professor per mail
Luís Velasco
castellà T40, L41, L42 D6-107 Acordar l'hora amb el professor per mail
Davide Careglio
castellà L13 (anglès), L21, L32, L33 D6-103 Els teniu aquí
Marc Riera
català L31 D6-116 Acordar l'hora amb el professor per mail

Temari

  1. Introducció (inclòs en el primer control, C1)
  2. IP (inclòs en el primer control, C1)
  3. TCP (inclòs en el segon control, C2)
  4. LANs (inclòs en el segon control, C2)
  5. Aplicacions en Xarxa (inclòs en el tercer control, C3)
Veure les transparències per un tenir un índex detallat del contingut de l'assignatura.

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura tindrà dues components: laboratori (25%) i teoria (75%). És a dir:

NF = 0.25 * NL + 0.75 * NT

On:
NF = Nota final
NL = Nota de Laboratori.
NT = nota de teoria

La nota de laboratori (NL) es calcularà a partir de la mitjana obtinguda en les pràctiques (25%) i la nota de l'examen final de laboratori (75%). Les pràctiques de laboratori presencials s'avaluaran amb un minicontrol que es farà al final de cada sessió de pràctiques. Les pràctiques no presencials s'avaluaran amb un examen a final de curs. Per poder fer els minicontrols en cada sessió presencial, cal entregar un informe previ a l'inici de la sessió. Si no s'entrega no es pot fer el minicontrol, i la nota d'aquest serà 0.

La nota de teoria (NT) es pot obtenir mitjançant l'avaluació contínua (NC) o mitjançant l'examen final (EF), i es calcularà com NT = max(NC, EF). L'avaluació contínua consisteix en la realització de 3 controls amb un pes del 40% (primer control, C1), 40% (segon control, C2) i 20% (tercer control, C3). És a dir: NC = 0.4 * C1 + 0.40 * C2 + 0.20 * C3. Si un alumne té una nota NF major o igual a 5, però vol fer l'examen final per pujar nota, aleshores ho ha de comunicar al coordinador de l'assignatura i serà NT = max(NC, EF).

Incentiu a l'estudi:

Es pujarà fins a 1 punt la nota final (NF) als alumnes que compleixin les següents condicions: Si es compleixen aquestes condicions, es pujarà la part proporcional per cada problema lliurat.

Pràctiques de laboratori

Sessió Contingut
s1 Configuració d'interfícies, routing estátic i taules d'encaminament (LINUX)
s2 Configuració d'interfícies, routing estátic i taules d'encaminament en routers CISCO (IOS)
s3 Routing dinàmic: RIPv1,v2 (IOS)
s4 Filtrat: Llistes d'Accés i NAT (IOS)
s5 TCP
s6 Switches Ethernet (IOS)
s7 DNS
s8 Examen final de Laboratori

Dies de pràctiques

Grup/Sessió/Día s1s2s3s4s5s6s7s8
L14 (dilluns) 4/3/2019 11/3/2019 18/3/2019 25/3/2019 29/4/2019 6/5/2019 20/5/2019 27/5/2019
L31, L22 (dimarts) 5/3/2019 12/3/2019 19/3/2019 26/3/2019 30/4/2019 7/5/2019 21/5/2019 28/5/2019
L33, L11, L42 (dimecres) 6/3/2019
L42: 27/2/2019
13/3/2019 20/3/2019 27/3/2019 24/4/2019 8/5/2019 22/5/2019 29/5/2019
L12, L23 (dijous) 7/3/2019 14/3/2019 21/3/2019 28/3/2019 2/5/2019 9/5/2019 23/5/2019 30/5/2019
L32, L13, L21, L41 (divendres) 8/3/2019
L41: 1/3/2019
15/3/2019 22/3/2019 29/3/2019 26/4/2019 10/5/2019 24/5/2019 31/5/2019

Informació important sobre les sessions de laboratori

Guardar la nota del laboratori:

Tot i que és recomanable repetir el laboratori si es suspèn l'assignatura, es pot sol·licitar guardar la nota si es compleixen les següents condicions: Per a guardar la nota s'ha d'enviar un mail al coordinador durant la primera setmana de classe. Si es sol·licita guardar la nota, no cal tornar a fer les pàrctiques i la nota serà l'obtinguda el curs passat.

Pràctiques no presencials:


Documentació

Transparències

Veure les transparències per tenir un índex detallat del contingut de l'assignatura.
  1. Introducció (inclòs en el primer control, C1)
  2. IP (inclòs en el primer control, C1)
  3. TCP (inclòs en el segon control, C2)
  4. LANs (inclòs en el segon control, C2)
  5. Aplicacions en Xarxa (inclòs en el tercer control, C3)

Controls i Exàmens de cursos passats: Els teniu en el racó.

Quadern de Problemes: es publicarà en el racó.

XML

Sockets

Links d'interés:

Bibliografia

Sobre TCP/IP