LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

Professors: Jordi Domingo Pascual, Germán Santos Boada

Consultes: concretar per correu electrònic (german [@]ac.upc.edu, jordid [@]ac.upc.edu)
Assignatura de lliure elecció (Codi ALE: 51238).
Càrrega docent: 5 ECTS (4 hores/setmana de classe teòrica - pràctica).


Objectius:

Generals:
Presentar els aspectes tecnològics que defineixen la Societat de la Informació. Donar una visió de les implicacions que el desenvolupament de les tecnologies tenen o tindran sobre el model de la societat de la informació.

Específics:
Analitzar la situació de les noves tecnologies de la informació i de les comunicacions arreu del món.
Descriure l'evolució de l'estructura organitzativa de la societat, el treball, les relacions entre grups i el paper de les persones com a individus usuaris, receptors i generadors de la informació.
Obtenir la capacitat d'anàlisi dels diferents indicadors que defineixen la Societat de la Informació.
Analitzar els mecanismes dels ens públics per introduir les TIC a la societat.
Descriure les tecnologies habilitades al voltant de la Societat de la Informació.


Programa:

1. La liberalització de les telecomunicacions i la Societat de la Informació (SI) (6 hores)

1.1. Entorn tecnològic
1.2. Política comunitària
1.3. Llei d'ordenació de les telecomunicacions


2. Les tecnologies de la informació (TIC) i la societat. (4 hores)

2.1. La revolució tecnològica de les TIC.
2.2. Els indicadors sintètics.


3. L'acció pública en el desenvolupament de la SI (4 hores)

3.1. Iniciatives de l'estat
3.2. Iniciatives autonòmiques
3.3. Iniciatives locals
3.4. Els telecentres


4. Principals indicadors de la SI (4 hores)

4.1. Actituds, Equipaments i Despeses
4.2. Telefonia fixa i Telefonia mòbil
4.3. Audiovisual i Internet
4.4. Navegació Internet


5. Ús de les TIC (4 hores)

5.1. Ciutadans
5.2. Empreses
5.3. Administració
5.4. Serveis


6. La llar digital (4 hores)

6.1. La llar digital
6.2. Xarxes de la llar
6.3. Productes i serveis digitals de consum
6.4. Tecnologies xarxes domèstiques
6.5. La passarel·la de la llar


7. Les infrastructures comuns de telecomunicacions (ICT) (2 hores)

7.1. Legislació
7.2. Instal·lacions ICT


Tallers

Al llarg del curs es faran tallers a través d'Atenea. En primer lloc hi haurà una explicació presencial a les aules i després es realitzarà el taller de forma individual que s'haurà de lliurar utilitzant els mecanismes de la plataforma virtual d'Atenea. Una persona haurà d'explicar la resolució del taller de forma pública a classe.

Els temes dels tallers són:
1. La mobilitat
2. Les TIC i el sector sanitari
3. La TDT
4. Extensió rural
5. Aprenentatge en la xarxa
6. E-accesibilitat
7. La persona en la societat de la informació
8. El teletreball
9. El comerç electrònic
10. La televisió digital interactiva


Avaluació de l'assignatura:

5 ECTS (European Credit Transfer System) crèdits:
1. Assistència a classes teoria: 2h/set x 14set = 28 hores
2. Assistència a classes de casos i presentació treball: 2h/set x 14set = 28 hores
3. Treballs a casa, estudi i resolució d'exercicis: 3h/set x 14set = 42 hores
4. Treball , preparació, execució i presentació: 13 + 14 = 27 hores
Temps total estimat dedicat a l'assignatura: 125 hores.

Nota final: assistència 10 %, tallers 40 %, treball final 50 %.


Bibliografia: